Avbokningsvillkor

Funktionsmedicinsk Näringsterapeut 2 år

Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej förutom vid läkarintyg om att fullgörande av utbildningen ej är möjlig för aktuell utbildningsomgång. Därutöver gäller följande villkor:

Avbokning senast 2 veckor före kursstart

Vid avbokning av utbildning hos LüningAcademy senast två veckor före kursstart kan anmälningsavgiften nyttjas för samma person till annan utbildning/utbildningsomgång med start inom 18 månader från datumet för erlagd anmälningsavgift. Uppskjutet nyttjande av anmälningsavgift kan endast begäras en gång per inbetald anmälningsavgift. 

Avbokning senare än 2 veckor före kursstart

Vid avbokning av utbildning hos LüningAcademy senare än två veckor före kursstart kan erlagd anmälningsavgift ej nyttjas till annan utbildningsomgång.

Avbokning före kursstart men efter att full kursavgift erlagts

Vid avbokning av utbildning hos LüningAcademy efter att full kursavgift har erlagts krävs läkarintyg för att såväl anmälningsavgift som resterande kursavgift ska återbetalas. Läkarintyget ska bekräfta att fullgörande av aktuell utbildningsomgång ej är möjlig. Hela kursavgiften kan dock nyttjas för samma person till annan utbildningsomgång under kommande 18 månader från datumet för fullt erlagd kursavgift. Observera eventuella förändringar i kursavgifter och studievillkor mellan olika utbildningar / utbildningsomgångar, vilket påverkar dina betal- och studievillkor.  

Hälso- och Livsstilsterapeut 6 månader

Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej förutom vid läkarintyg om att fullgörande av utbildningen ej är möjlig för aktuell utbildningsomgång. Därutöver gäller följande villkor:

Avbokning senast 2 veckor före kursstart

Vid avbokning av utbildning hos LüningAcademy senast två veckor före kursstart kan anmälningsavgiften nyttjas för samma person till annan utbildning/utbildningsomgång med start inom 18 månader från datumet för erlagd anmälningsavgift. Uppskjutet nyttjande av anmälningsavgift kan endast begäras en gång per inbetald anmälningsavgift. 

Avbokning senare än 2 veckor före kursstart

Vid avbokning av utbildning hos LüningAcademy senare än två veckor före kursstart kan erlagd anmälningsavgift ej nyttjas till annan utbildningsomgång.

Avbokning före kursstart men efter att full kursavgift erlagts

Erlagd kursavgift återbetalas ej förutom vid läkarintyg om att fullgörande av aktuell distansutbildning ej är möjlig inom en period av 10 år. Bedöms förmågan att fullgöra aktuell utbildning uppstå inom en period av 10 år skjuts slutdatumet för distansutbildningen upp i samråd med deltagaren.

Vid tvist följer vi i samtliga fall rekommendation från allmänna reklamationsnämnden, ARN.


Ångerrätt

Ångerrätten är en lagstadgad rättighet och gäller i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen. Din ångerrätt gäller i 14 dagar från ditt betalningsdatum eftersom leverans sker direkt efter betalning. För att utnyttja din ångerrätt krävs att du inte har börjat använda tjänsten. Tjänsten anses vara påbörjad när du har loggat in på ditt konto i kursportalen och börjat ta del av utbildningen. Är detta gjort kan du inte hävda ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

Om du enligt ovan har rätt att ångra köpet och vill utöva den rättigheten, kontakta oss via kontaktformuläret. Det är viktigt att du skickar ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda anmälan. 

Erlagd kursavgift återbetalas ej om ångerrätt ej tillämpats inom 14 dagar.

Övrigt

Har du påbörjat, men ej kan fullfölja utbildningen sker ingen återbetalning av kursavgiften, men du får möjlighet att fullfölja utbildningen vid ett tillfälle som startar inom 18 månader från ursprungligt startdatum. Observera eventuella förändringar i kursavgifter och studievillkor mellan olika utbildningar/utbildningsomgångar, vilket påverkar dina betal- och studievillkor.  

LüningAcademy förbehåller sig rätten att ändra upplägg för kursen, observera att eventuella uppdateringar av kursmaterial kan ske löpande under kursens genomförande, givetvis informeras du som kursdeltagare i berörda informationskanaler om sådana förändringar sker.


LüningAcademy förbehåller sig rätten att ställa in utbildning, föreläsning eller annan aktivitet på grund av för få anmälda deltagare, eller på grund av anledning som LüningAcademy ej råder över.

Vid tvist följer vi i samtliga fall rekommendation från allmänna reklamationsnämnden, ARN.


Betalningsvillkor

Erlagd anmälningsavgift gäller för samtliga utbildningar och ska betalas i samband med att anmälan av utbildning/kurs genomförs. Resterande belopp för respektive utbildning/kurs betalas i enlighet med vad som valts för betalsätt vid köp av vald utbildning/kurs. Kursavgiften är inkluderad i det totala beloppet. 


Direktbetalning med kort

Kortbetalning accepteras av Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club och JCB via Stripe. Debitering av ditt betalkort sker direkt. Läs Stripe privacy policy.

Återbetalning vid köp med kort

Om du har rätt att ångra köpet enligt  Distans- och hemförsäljningslagen, återbetalar vi snarast hela köpesumman, dock senast inom 30 dagar. Om du har betalat med kort krediterar vi retursumman på ditt kort.


Allmänna villkor

Övergripande

1. LüningAcademy, organisationsnummer 556954-3829 (tillhör Lüning Näringsklinik i Malmö AB), tillhandahåller pedagogiska tjänster i form av kurser, utbildningar, föreläsningar och andra event inom hälsa ur ett funktionsmedicinskt perspektiv inom varumärket LüningAcademy.

2. De pedagogiska tjänsterna tillhandahålls digitalt via utbildningsplattform och / eller genom fysiska träffar i kurs- eller konferenslokal.

3. Med ”kund” avses den fysiska eller juridiska person som köper en av de ovan nämnda pedagogiska tjänsterna.


Tjänsteutbud

4. Köp av pedagogiska tjänster sker efter anmälan och enligt gällande betalnings- och studievillkor.

5. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om kundens åtkomst till dessa pedagogiska tjänster, kundens nyttjande av pedagogiskt innehåll, den teknik som tillgängliggörs samt övriga aktuella villkor för leveransen av de ovan nämnda pedagogiska tjänsterna. Avtal om de pedagogiska tjänsternas genomförande träffas genom att kunden godtar dessa villkor och genomför ett köp av en av de ovan nämnda pedagogiska tjänsterna.

6. Kunden erhåller tillgång till pedagogiskt innehåll och andra förmåner enligt LüningAcademy vid var tid gällande tjänsteutbud. Information om tjänsteutbud anslås på hemsidan för varje utbildningsarrangör som visas på:

https://luningacademy.se

7. Vid köp eller skapande av konto erhåller kunden tillgång till ett digitalt utbildningskonto, vars villkor anslås av LüningAcademy.

8. Vid köp av pedagogisk tjänst erhåller kunden tillgång till pedagogiskt innehåll under en period som är specifik för aktuell tjänst. Denna period anslås på hemsidan för varje utbildningsarrangör som visas på: https://luningacademy.se


Avbokningsvillkor

9. Köp av pedagogiska tjänster genomförs till gällande avbokningsvillkor. Dessa villkor varierar beroende på studieform. Avbokningsvillkor beskrivs ovan.


Inställelse av erbjuden tjänst

10. LüningAcademy förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta upp kurs vid för lågt deltagarantal, sjukdom och vid händelser som är utom vår kontroll, till exempel force majeure. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. 


Behandling av personuppgifter

11. Vi lagrar personuppgifter som anges i anmälan till kurs eller annat event. Personuppgifterna kommer ej tredje part tillhanda. Ditt aktiva samtycke lämnat genom anmälan gäller tillsvidare, men kan när som helst tas tillbaka. Ett återkallande av samtycket påverkar ej lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Ett återkallande görs genom att du kontaktar oss via vårt kontaktformulär https://luningnaringsklinik.se/kontakta-oss/.


12. Webbplatsen är krypterad via SSL och används för att kryptera kommunikation mellan en klient och en server. Detta ger en högre säkerhet än en okrypterad http anslutning.


Kundens förpliktelser

13. Kundens förbinder sig att

14. LüningAcademy har rätt att ändra dessa allmänna villkor genom att anslå villkorsändringen på LüningAcademys hemsida eller genom att på annat sätt informera kunden.

15. LüningAcademy skickar information och meddelanden som berör avtalet till den e-postadress som kunden har angett. Kunden förbinder sig att ha en aktuell e-postadress registrerad hos LüningAcademy samt att bevaka denna för att ta emot information.

16. Kunden skall underrätta LüningAcademy om ändring av kontaktuppgifter sker (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer).


Övrigt

17. Dessa allmänna villkor och det avtal till vilket de relaterar ska regleras enligt svensk lag. Tvist i anledning härav ska avgöras av allmän domstol, med Malmö tingsrätt som första instans.